Nhà ở bình dân, cầu ngóng cung

Với đại bộ phận dân số tại các đô thị hiện nay là người trẻ, chưa có nhiều thời gian để tích lũy tài...